Quế Thiên bị một yố uất ức, không biết kêu ở đâu. hổ thẹn trở về quê. Lại thấy Vưu Hoat Kê cưỡi nsưa giương [115, tiền hộ hậu ủng, lòng ghen tị bốc. lửa, gầm lên một tiếng: Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại Không Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại phải nọ, mà lằ ta!. Đến thợ rèn thuê làm một con dao sắc ba mũi, giấu ở trong người, đợi sớm mai canh năm Vưu sinh vào chầu, đâm chết. Việc không cần quan tàm, ké quan tâm ắt rối trí, do định làm một việc khôna bình thường như vậy, suốt đêm khộng. Nhìn ánh Hướng Dẫn Trùm bắn cá trănu chiếu vào cửu Hướng Dẫn Trùm bắn cá sổ. tưởng trời đã sáng, vội vàng trứ dậy, nghe thấy trong cấm thành trống mới canh (ịiiay trớ vò, ngổí má đợí sáng.

Đợi moi trống canil, khỏng (lược bình tĩnh, cAm dao dí gấp đốn nhà Vưu í loại Ké. Cứa víin (lỏng, bốn cạnh có một cái ló, chán đứng khổng vưng, hill giác hai lay chống đất, chui vào irong ló.

Trỏ 11 nhà dè nến sáng chưng, một lão ỏng ngói sau bàn án, trống như bộ dạng Thi Tố. Tự thấy hổ thẹn, lại bị Thi cộng nhìn thấy, khống kịp nấp iránh, muốn vòng lay thi lỗ, nhưng tay văn chống đất. Thi Quán quát lớn: Đồ súc sính muốn chết, chí biết sủa còn đội làm dược gì nữa!.

Quế thấy Thí qụân không nghe lời mình, irong lòng buón bực, bỗng thấy Thí Hpàn từ trọng di ra, líổn ngậm lấy áo. Thi Hoàn máng: Súc sinh tác quái! và đá cho mói đá. Quế khỏng dám bịộn bạch, kúu ẳng một tiếng, cúi đầu má đi, bất giác vào trong bếp.

Trỏng thấy Thi mẫu Nghiêm lão an nhân ngổi trôn ghế, dang phán phát thịt. Quế ngửi thấy mùi thit thơm, bèn nháy nhót rất lâu, chống chân khấu đầu. Nổi: Ngày trước lang quán lính nóng, khổng đợi lảu đưực, làm cho lăo an nhân khổng đến dược, mong đừng đe bụng!. Chí thấy Nghiêm lão mẫu gọi thi tì: Đuổi con súc sinh này di! Vú nuòi cám lấy cái que sát cời 15 từ irong bếp lứa ra,.

Nhìn kỹ thấy trum ban ca ?đồu 8 binh chó, nhìn thân mình, cũng trum ban ca đã hợá thành chó.

Post Comment