Chính vì thế mà sau khi cách mạng tháng tám của ta thành công, cụ được mòi ra làm(1) Tức đỗ tiến sĩ ở bảng B. chủ tịch mặt trận Uốn Việt cùa huyện, Chính quyền mói của địa phưong dã biết dựa vào uy tín, tiếng tăm của cụ.

Cổ chi nghe ngưòi ta nói trưỏc kia chi là một xóm nhỏ ò dưóí chân núi Nưa. Nhưng từ ngày ống cả Lợi, ngưòi con dầu cùa cụ nghe, đậu cái bằng kỹ sư canh nông ò Hà Nội, ông không di làm, mà.

Ong cho dào một con mương lón chạy xuyên qua ấp, lấy nưóc sông chứa vào một hồ rộng ỏ chân núi. Ong mộ ngưòi khai phá thôm những vùng hoang hóa chân núi, mỏ rộng ấp. Ông quan hệ vói nhà máy phốt phát ỏ phí bảo hiểm ô tô bắt buộc Hàm Rồng – Thanh phí bảo hiểm ô tô bắt buộc Hóa dùng phân hóa học thay một phần cho phân dộng vật. Chi mấy năm sau, ấp sàm uất hẳn. Dân tứ xứ kéo đến xin cư trú làm ăn ngày một động.

Mãi đến khi Nhật vào Đông Dưong phá lúa trồng đay, việc mỏ mang ấp xóm mói chững lại. Một hôm, tròi rất giá rét, giữa lúc ngưòi chết đói đày đưòng, bỗng đâu ông cả Lọi dẫn về hai bố con.

Ngưòi bố nói là mói bón mưoi tám mà quắt queo như một ông lão bảy mưoi. Anh con trai khai là dã mưòi lăm nhưng bụng ỏng đít beo bảo hiểm xe oto chi còn hai con mắt là linh lọi bảo hiểm xe oto . Ông bố là Đoàn Ngọc Đẩu vả ngưòi con trai là Đoàn Ngọc Trùng. Ông Cả Lọi nói:Hai bố con nhà này sắp chết đói ỏ ngoài Quán Giắt, tôi cho ăn và dưa họ vồ đây.

Nếu sóng được thì ông bố sẽ xuống trại bò, còn thằng phí bảo hiểm ô tô bé thì chăm cho tôi con ngựa phí bảo hiểm ô tô . Ba năm sau, thì ổng bố chết vì máy bay của Pháp bắn vào trại bò. Anh con trai thì cũng đã lón và ngày càng sáng sủa tinh khỏn lỏn. Ông cả Lọi dạy cho anh ta biết chữ và gũi anh ta ỏ tròng nhà đổ hầu hạ. Một buổi trưa tháng sáu, trời nắng chang chang. Nằm đọc sách bên cửa sổ, Kim Dung ngủ quên đi lúc nào không biết.

Post Comment